BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11 2                 2 1           1       1   1           1   1                             1                           00
01 11             1                                   1       1   1     1       1                 2       1 1           1   01
02 19                   2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             1   1   1     1   1               1 02
03 15   1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2                             1   1 1             03
04 11                         1       1                       1   1     1         1     1   1       1           1     1     04
05 13   1     1 1                             1           1               1       2     1 1   2         1                   05
06 11   1     2           1             1         1                             1     1     1       1           1           06
07 15     1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1               3                         07
08 9       1                   1     1                                       1   1 1       1             1 1               08
09 11                   1     2           1 1         1                 1   1 1 1                       1                   09
10 11           1             1         1     1     1               1       1                 1             2 1             10
11 7 1         1             1               1                                           1 1             1                 11
12 11       1       1     1   1           1   1                           1 1         1 1                     1             12
13 7         1           1               1 2                                                         2                     13
14 7                             1         1                       1 1                         1 1                       1 14
15 15 1       1   1                 1                                 1 1   1         2 1 1             1   1   1     1     15
16 8                 1           1     1                     1                 1 1             1               1           16
17 8 1           1                   1                           1       1                       2     1                   17
18 12       1           1   1   1 2 1 1                                         1     1                             1     1 18
19 8                           1   1 1 1               2         1       1                                                 19
20 8     1             1       1           1           1             1         1               1                           20
21 7                     1   1   1                                   1                                   2           1     21
22 9                 1                       1 1           1         1                                       2 1   1       22
23 8               1           1   1               1     1   1                               1               1             23
24 15         1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                                 1               1 1 1 24
25 10               1                       1         1           1                   1         1     1       3             25
26 6       1   1                                 1             1   1                                               1       26
27 12   2                           1 1       1   1   1 1           1             1                   1               1     27
28 10                     1         1 1         1                   1         1     1     1     1         1                 28
29 6 1           1               1                                     1           1                                 1     29
30 14   1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1               1             1       30
31 11     1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1                       1               31
32 13 1         2   1         1   1             1 1       1     1                         1       1                       1 32
33 10   1       1                           1   2         1               1                   1                     1 1     33
34 9   1                               1                   1     1   1       1                         1 2                 34
35 8                       1         1           1           1                         1       2     1                     35
36 16     1       1 1 2           1               1             1       2   1               1         1 1           1   1   36
37 21     1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2         1     2     1         2     2 37
38 10     1 2 1                     1           1     1           1                       1                           1     38
39 8                     1   1                                               1 1                       1         1     2   39
40 10     1         1           1       1 1           1         1           1   1 1                                         40
41 13         1     1           1     1       1   1           1         1       1         1       1               1 1       41
42 7                     1           1                                     1       1               1     1       1         42
43 14           2   1       1             1       1               1 1 2               1     1   1                   1       43
44 9         1   2           1                                               1 1                   1     1             1   44
45 17     1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1               1 1 1             1     1   1 45
46 4                   1                           1               1                                   1                   46
47 9           1     1                   1           1     1                 1       1 1                             1     47
48 6                       1                           1                     1                               1 1 1         48
49 8   1     1                               1           1         1                     1               1       1         49
50 8 1                     1         1                 1           1       1                                         1   1 50
51 6   1                                   1     1             1                 1                             1           51
52 6     1               1                         1     1                               1                       1         52
53 9 1                 1 1   2                       1 1   1                                           1                   53
54 9         1                   1 1                     1     1       1     1                       1           1         54
55 13 1             1   1       1             1                         2   1           2       1       1         1         55
56 6             1                                       1                       1         1       1           1           56
57 9   1   1         1 1                                       3 1                                             1           57
58 8                                                     1   1   1                 1 1   1     1       1                   58
59 10           1                                 1           1   1 1       1         1     1     1 1                       59
60 7                 1   1                           1   1     1           1                                 1             60
61 13 1     1                     1         1       1     1         1       1         1                       1         2 1 61
62 8                 1       1 1             1                               1                             1     1   1     62
63 9         1                         1                 1         1 1 2       1                                 1         63
64 15               1                     2       1 1     1         1           1 1   1               2         1 1     1   64
65 10       1                                                         3               1           1   1 2         1         65
66 10 1       1     1 2                             1                   1     1                 1 1                         66
67 14         1 1                 1         1         2     1 3 1                                   1           1       1   67
68 13   1               1 1             1     1                       1             1   1   1       1 1                 1 1 68
69 12   1 1                       1   1     1   1   1     1                                 1     1             2           69
70 14             1         1           2                             1     1     1     2 1         1   1 1               1 70
71 20 1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1       1       1     2     71
72 14 2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1                     1     1 1         72
73 7 1         1                               2                         1                 1                       1       73
74 8                             1         1   1       1   1   1                                                 1       1 74
75 6                 1     1                                                       1             1           1   1         75
76 10           1       1                 1 1 1     1             1     1                     1                 1           76
77 10       2                       1             1 1                                         1 1                 2 1       77
78 14     1 1   1       1   1                     1     1   1                                     1         2       1   2   78
79 8     1                 1 1     1                                                   2   1                           1   79
80 13               1               1     1     1                           2 1         1 1         1 1             1   1   80
81 11                                                 1 1 1       1   1   1       1           2           1             1   81
82 17     1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 1               1             1     82
83 12                                 1     1           1                 1   1             2 1     1 1           1       1 83
84 8       1                                                     1                           2             1 1           2 84
85 17       2         1             1 1   1     2 1         1             2       1         1 1             1       1       85
86 10     1       1   1 1         1               1   1       1                                       1     1               86
87 11   1             1                       1         1   1               1 1     1 1                 1   1               87
88 5                     1                                                         1     1         2                       88
89 14   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1         1 2                         1   89
90 17                 2   1     1       1   1 1               1               1   1       2     1     1     1       1 1     90
91 6                                                                               3             1           1           1 91
92 8                           2         1             1 1 1                                             1   1             92
93 12 1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   1           2                       93
94 15       1       1       1           1           1     1     1               2 1       1         1       2       1       94
95 13 1 1     1                         1 1           1 1       1                         1     1         1             1 1 95
96 6               2                       1   1                                     1                               1     96
97 8     1 1                       1 1                           1   1 1                                           1       97
98 12                       2   1 1                     1             1   1   2                               1 1     1     98
99 13     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1                                 1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng