BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/12/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15               1   2             1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1               00
01 14 2   1           1         1 1     1   1               1                                   1       1   1     1       1 01
02 17     1       1                   1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1       02
03 15       1         1                 1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2       03
04 10     1                         1 1   2                             1       1                       1   1     1         04
05 8                           1     1           1     1 1                             1           1               1       05
06 9         1                               1   1     2           1             1         1                             1 06
07 13                                     1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 07
08 9   1           1     1 1   1                     1                   1     1                                       1   08
09 14   1       1           1             1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1 09
10 11                         1       1   1 1             1             1         1     1     1               1       1     10
11 7                         1 2               1         1             1               1                                   11
12 9   1                                             1       1     1   1           1   1                           1 1     12
13 8 1             1             1                     1           1               1 2                                     13
14 5                           1                                           1         1                       1 1           14
15 12 1   1     1                     1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1     15
16 8                                   2 1                     1           1     1                     1                 1 16
17 8           1 1       1                     1           1                   1                           1       1       17
18 14         1   1   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1                                         1 18
19 13 1             1     1   1       1                                   1   1 1 1               2         1       1       19
20 9   2                                           1             1       1           1           1             1         1 20
21 6 1                                 1                           1   1   1                                   1           21
22 7             1   1                                         1                       1 1           1         1           22
23 11       1         1 1   1             1                   1           1   1               1     1   1                   23
24 15 1       1               1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1             24
25 10 1   1 1       1       1         1                       1                       1         1           1               25
26 5                                                 1   1                                 1             1   1             26
27 12                 1           1         1     2                           1 1       1   1   1 1           1             27
28 7                       1                                       1         1 1         1                   1         1   28
29 11 2       1               2             1 1 1           1               1                                     1         29
30 16   1     1 1                       2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1 30
31 14     1 1                   1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                         31
32 11                   1                       1         2   1         1   1             1 1       1     1                 32
33 10       1 1                   1               1       1                           1   2         1               1       33
34 12       2   2         1   1                   1                               1                   1     1   1       1   34
35 8   1                     1 1             1                       1         1           1           1                   35
36 13   1 1                                         1       1 1 2           1               1             1       2   1     36
37 15           1 1       1     1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                 37
38 13   1             1   1         1 1             1 2 1                     1           1     1           1               38
39 10             1   1   1   1   1           1                     1   1                                               1 1 39
40 12     1           1 1                           1         1           1       1 1           1         1           1   1 40
41 11                                   1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1 41
42 6     1           1       1                                     1           1                                     1     42
43 14   1                 1 1   1                         2   1       1             1       1               1 1 2           43
44 9   1                         1 1                   1   2           1                                               1 1 44
45 11                                               1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1   45
46 6 1             1             1                               1                           1               1             46
47 9       1         1                       1           1     1                   1           1     1                 1   47
48 5                   1 1                                           1                           1                     1   48
49 10     1     1                   2 1           1     1                               1           1         1             49
50 10 1               1 1             1         1                     1         1                 1           1       1     50
51 10     1         1             2     1     1   1                                   1     1             1                 51
52 10               1   1   1   1         1   1     1               1                         1     1                       52
53 13                         1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1                     53
54 9         1                               1         1                   1 1                     1     1       1     1   54
55 9                                   1       1             1   1       1             1                         2   1     55
56 7   1   1     1                   1   1                 1                                       1                       56
57 11           1         1             1         1   1         1 1                                       3 1               57
58 10 2       1           1 1               1 1                                                     1   1   1               58
59 8                             1 1                     1                                 1           1   1 1       1     59
60 10                       1   1     2                         1   1                           1   1     1           1     60
61 12 1           3                             1     1                     1         1       1     1         1       1     61
62 11               1       1   1 1     1 1                     1       1 1             1                               1   62
63 13           2                 1   1 1               1                         1                 1         1 1 2       1 63
64 14       1     1 1 1                     1 1               1                     2       1 1     1         1           1 64
65 9   1     1         1   1               1         1                                                         3           65
66 12 1         1                         1 1   1       1     1 2                             1                   1     1   66
67 14                 1       1     1                   1 1                 1         1         2     1 3 1                 67
68 12   1   1       1     1     1 1               1               1 1             1     1                       1           68
69 10         1                               1   1 1                       1   1     1   1   1     1                       69
70 12                   1 1       1       1 1 1             1         1           2                             1     1     70
71 17     1 1     2 1   1                       1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1 71
72 14                 1     1 1   1             2 1     1                   1           1             1 1           1     1 72
73 9 1 1       1           1                   1         1                               2                         1       73
74 9               1         1   1                                         1         1   1       1   1   1                 74
75 6 1   1             1           1                           1     1                                                     75
76 13     3       2                                       1       1                 1 1 1     1             1     1         76
77 13       1   2     1                 1   2 1       2                       1             1 1                             77
78 12         2           1             1           1 1   1       1   1                     1     1   1                     78
79 13       2 2         1       1   1 1       1     1                 1 1     1                                             79
80 12         1 2         1                 1                 1               1     1     1                           2 1   80
81 7                                   1                                                       1 1 1       1   1   1       81
82 12         1                                     1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     82
83 8     1       1                   1                                         1     1           1                 1   1   83
84 6     1                         1       2         1                                                     1               84
85 17                 1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       85
86 12               1   1     1               1     1       1   1 1         1               1   1       1                   86
87 7                                             1             1                       1         1   1               1 1   87
88 4               1               1         1                     1                                                       88
89 11                       1                 1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     89
90 12         1         1   1                                   2   1     1       1   1 1               1               1   90
91 8   1   1 1       1         2   1     1                                                                                 91
92 11   1   1     1       1     1                                         2         1             1 1 1                     92
93 12               1     1   1         1       1       1   1       1 1   1                   1             1               93
94 11               1               1                 1       1       1           1           1     1     1               2 94
95 10           1       1                       1 1     1                         1 1           1 1       1                 95
96 6                         1           1                   2                       1   1                                 96
97 9       1               1                       1 1                       1 1                           1   1 1         97
98 14   1           1       1 1           1                           2   1 1                     1             1   1   2   98
99 14             1                 1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng