BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15   2             1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1                             1 00
01 11 1         1 1     1   1               1                                   1       1   1     1       1                 01
02 18                 1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             1   1   1 02
03 14 1                 1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2                       03
04 12               1 1   2                             1       1                       1   1     1         1     1   1     04
05 14           1     1           1     1 1                             1           1               1       2     1 1   2   05
06 10                         1   1     2           1             1         1                             1     1     1     06
07 14                     1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1               07
08 10     1 1   1                     1                   1     1                                       1   1 1       1     08
09 12       1             1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1                 09
10 12         1       1   1 1             1             1         1     1     1               1       1                 1   10
11 9         1 2               1         1             1               1                                           1 1     11
12 10                                 1       1     1   1           1   1                           1 1         1 1         12
13 6             1                     1           1               1 2                                                     13
14 6           1                                           1         1                       1 1                         1 14
15 13                 1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1         2 1 1       15
16 10                   2 1                     1           1     1                     1                 1 1             1 16
17 6     1                     1           1                   1                           1       1                       17
18 13 1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1                                         1     1           18
19 11     1   1       1                                   1   1 1 1               2         1       1                       19
20 8                               1             1       1           1           1             1         1               1 20
21 5                   1                           1   1   1                                   1                           21
22 6 1                                         1                       1 1           1         1                           22
23 11 1 1   1             1                   1           1   1               1     1   1                               1   23
24 13         1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                             24
25 8       1         1                       1                       1         1           1                   1         1 25
26 5                                 1   1                                 1             1   1                             26
27 13 1           1         1     2                           1 1       1   1   1 1           1             1               27
28 10       1                                       1         1 1         1                   1         1     1     1     1 28
29 9         2             1 1 1           1               1                                     1           1             29
30 15                   2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1           30
31 13           1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1             31
32 12   1                       1         2   1         1   1             1 1       1     1                         1       32
33 9             1               1       1                           1   2         1               1                   1   33
34 8     1   1                   1                               1                   1     1   1       1                   34
35 10         1 1             1                       1         1           1           1                         1       2 35
36 12                               1       1 1 2           1               1             1       2   1               1     36
37 16     1     1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2         1   37
38 13 1   1         1 1             1 2 1                     1           1     1           1                       1       38
39 9 1   1   1   1           1                     1   1                                               1 1                 39
40 12 1 1                           1         1           1       1 1           1         1           1   1 1               40
41 12                   1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1         1       41
42 6 1       1                                     1           1                                     1       1             42
43 16     1 1   1                         2   1       1             1       1               1 1 2               1     1   1 43
44 8             1 1                   1   2           1                                               1 1                 44
45 13                               1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1               1 1 45
46 4             1                               1                           1               1                             46
47 10 1                       1           1     1                   1           1     1                 1       1 1         47
48 5   1 1                                           1                           1                     1                   48
49 9               2 1           1     1                               1           1         1                     1       49
50 9 1 1             1         1                     1         1                 1           1       1                     50
51 9             2     1     1   1                                   1     1             1                 1               51
52 10   1   1   1         1   1     1               1                         1     1                               1       52
53 13         1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1                                     53
54 8                         1         1                   1 1                     1     1       1     1                   54
55 12                   1       1             1   1       1             1                         2   1           2       1 55
56 6                 1   1                 1                                       1                       1         1     56
57 10     1             1         1   1         1 1                                       3 1                               57
58 11     1 1               1 1                                                     1   1   1                 1 1   1     1 58
59 10             1 1                     1                                 1           1   1 1       1         1     1     59
60 10       1   1     2                         1   1                           1   1     1           1                     60
61 9                           1     1                     1         1       1     1         1       1         1           61
62 10       1   1 1     1 1                     1       1 1             1                               1                   62
63 11             1   1 1               1                         1                 1         1 1 2       1                 63
64 13 1                     1 1               1                     2       1 1     1         1           1 1   1           64
65 8   1   1               1         1                                                         3               1           65
66 11                     1 1   1       1     1 2                             1                   1     1                 1 66
67 14 1       1     1                   1 1                 1         1         2     1 3 1                                 67
68 12     1     1 1               1               1 1             1     1                       1             1   1   1     68
69 10                         1   1 1                       1   1     1   1   1     1                                 1     69
70 16   1 1       1       1 1 1             1         1           2                             1     1     1     2 1       70
71 17   1                       1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1 71
72 15 1     1 1   1             2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1             72
73 7       1                   1         1                               2                         1                 1     73
74 8         1   1                                         1         1   1       1   1   1                                 74
75 5   1           1                           1     1                                                       1             75
76 9                                     1       1                 1 1 1     1             1     1                     1   76
77 12 1                 1   2 1       2                       1             1 1                                         1 1 77
78 10     1             1           1 1   1       1   1                     1     1   1                                     78
79 12   1       1   1 1       1     1                 1 1     1                                                   2   1     79
80 11     1                 1                 1               1     1     1                           2 1         1 1       80
81 10                   1                                                       1 1 1       1   1   1       1           2   81
82 15                               1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 1         82
83 9                 1                                         1     1           1                 1   1             2 1   83
84 7               1       2         1                                                     1                           2   84
85 20 1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       1         1 1   85
86 11   1     1               1     1       1   1 1         1               1   1       1                                   86
87 9                             1             1                       1         1   1               1 1     1 1           87
88 5               1         1                     1                                                         1     1       88
89 15       1                 1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1         1 2   89
90 15   1   1                                   2   1     1       1   1 1               1               1   1       2     1 90
91 8 1         2   1     1                                                                                   3             91
92 8     1     1                                         2         1             1 1 1                                     92
93 13     1   1         1       1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   1         93
94 12               1                 1       1       1           1           1     1     1               2 1       1       94
95 11   1                       1 1     1                         1 1           1 1       1                         1     1 95
96 7         1           1                   2                       1   1                                     1           96
97 8       1                       1 1                       1 1                           1   1 1                         97
98 12       1 1           1                           2   1 1                     1             1   1   2                   98
99 13               1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng