BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15                         1   2             1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1     00
01 13     1     2   1           1         1 1     1   1               1                                   1       1   1     01
02 17   1     1     1       1                   1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 02
03 12                 1         1                 1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   03
04 11 1       1     1                         1 1   2                             1       1                       1   1     04
05 7                                     1     1           1     1 1                             1           1             05
06 9   1               1                               1   1     2           1             1         1                     06
07 14 1   1                                         1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1   07
08 10   2         1           1     1 1   1                     1                   1     1                                 08
09 10             1       1           1             1                       1     2           1 1         1                 09
10 10                                   1       1   1 1             1             1         1     1     1               1   10
11 7                                   1 2               1         1             1               1                         11
12 8         1   1                                             1       1     1   1           1   1                         12
13 11 1   2     1             1             1                     1           1               1 2                           13
14 7       1 1                           1                                           1         1                       1 1 14
15 10           1   1     1                     1     1   1       1   1                 1                                 1 15
16 9   1 1                                       2 1                     1           1     1                     1         16
17 8   1                 1 1       1                     1           1                   1                           1     17
18 13                   1   1   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1                                 18
19 13   1       1             1     1   1       1                                   1   1 1 1               2         1     19
20 8             2                                           1             1       1           1           1             1 20
21 7       1   1                                 1                           1   1   1                                   1 21
22 8       1               1   1                                         1                       1 1           1         1 22
23 13       1 1       1         1 1   1             1                   1           1   1               1     1   1         23
24 16     1     1       1               1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1   24
25 12 1       1 1   1 1       1       1         1                       1                       1         1           1     25
26 7 1     1                                                   1   1                                 1             1   1   26
27 12                           1           1         1     2                           1 1       1   1   1 1           1   27
28 7 1                               1                                       1         1 1         1                   1   28
29 11   1       2       1               2             1 1 1           1               1                                     29
30 16 1           1     1 1                       2 1       1             1         1         1   1     1 2     1           30
31 14               1 1                   1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1               31
32 11                             1                       1         2   1         1   1             1 1       1     1       32
33 10         1       1 1                   1               1       1                           1   2         1             33
34 12   1             2   2         1   1                   1                               1                   1     1   1 34
35 8             1                     1 1             1                       1         1           1           1         35
36 10             1 1                                         1       1 1 2           1               1             1       36
37 15                     1 1       1     1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1           1       37
38 14       1     1             1   1         1 1             1 2 1                     1           1     1           1     38
39 8                       1   1   1   1   1           1                     1   1                                         39
40 11   1           1           1 1                           1         1           1       1 1           1         1       40
41 9                                             1 1             1     1           1     1       1   1           1         41
42 6 1             1           1       1                                     1           1                                 42
43 15     1       1                 1 1   1                         2   1       1             1       1               1 1 2 43
44 7             1                         1 1                   1   2           1                                         44
45 10                                                         1     1 2       1     1   1                   1   1       1   45
46 6           1             1             1                               1                           1               1   46
47 8                 1         1                       1           1     1                   1           1     1           47
48 6   1     1                   1 1                                           1                           1               48
49 10               1     1                   2 1           1     1                               1           1         1   49
50 10 1         1               1 1             1         1                     1         1                 1           1   50
51 10               1         1             2     1     1   1                                   1     1             1       51
52 10                         1   1   1   1         1   1     1               1                         1     1             52
53 15 1 1                               1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1           53
54 8         1         1                               1         1                   1 1                     1     1       54
55 6                                             1       1             1   1       1             1                         55
56 7             1   1     1                   1   1                 1                                       1             56
57 12 1                   1         1             1         1   1         1 1                                       3 1     57
58 12 1     1   2       1           1 1               1 1                                                     1   1   1     58
59 8   1                                   1 1                     1                                 1           1   1 1   59
60 11   1   1                         1   1     2                         1   1                           1   1     1       60
61 12     1     1           3                             1     1                     1         1       1     1         1   61
62 10                         1       1   1 1     1 1                     1       1 1             1                         62
63 12 2                   2                 1   1 1               1                         1                 1         1 1 63
64 13                 1     1 1 1                     1 1               1                     2       1 1     1         1   64
65 10       1     1     1         1   1               1         1                                                         3 65
66 12     2     1         1                         1 1   1       1     1 2                             1                   66
67 18     1 1 2                 1       1     1                   1 1                 1         1         2     1 3 1       67
68 12             1   1       1     1     1 1               1               1 1             1     1                       1 68
69 10                   1                               1   1 1                       1   1     1   1   1     1             69
70 11                             1 1       1       1 1 1             1         1           2                             1 70
71 14               1 1     2 1   1                       1 1         1                     1         1   2             1   71
72 12                           1     1 1   1             2 1     1                   1           1             1 1         72
73 8           1 1       1           1                   1         1                               2                       73
74 10         1               1         1   1                                         1         1   1       1   1   1       74
75 7     1     1   1             1           1                           1     1                                           75
76 12               3       2                                       1       1                 1 1 1     1             1     76
77 13                 1   2     1                 1   2 1       2                       1             1 1                   77
78 13         1         2           1             1           1 1   1       1   1                     1     1   1           78
79 14     1           2 2         1       1   1 1       1     1                 1 1     1                                   79
80 9                   1 2         1                 1                 1               1     1     1                       80
81 6                                             1                                                       1 1 1       1   1 81
82 15 1 1   1           1                                     1   1         1     1     1     1         1   1 1 2           82
83 7     1         1       1                   1                                         1     1           1               83
84 6               1                         1       2         1                                                     1     84
85 19     1 1 2                 1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1     2 1         1           85
86 12                         1   1     1               1     1       1   1 1         1               1   1       1         86
87 6         1                                             1             1                       1         1   1           87
88 6     2                   1               1         1                     1                                             88
89 12       2 1                       1                 1   1 1     1   1                 1 1           1                   89
90 11                   1         1   1                                   2   1     1       1   1 1               1         90
91 9       1     1   1 1       1         2   1     1                                                                       91
92 12       1     1   1     1       1     1                                         2         1             1 1 1           92
93 14   1   1                 1     1   1         1       1       1   1       1 1   1                   1             1     93
94 10 1                       1               1                 1       1       1           1           1     1     1       94
95 10                     1       1                       1 1     1                         1 1           1 1       1       95
96 7   1                               1           1                   2                       1   1                       96
97 9       1         1               1                       1 1                       1 1                           1   1 97
98 14 2   1       1           1       1 1           1                           2   1 1                     1             1 98
99 15   1     1             1                 1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
Ngày
/
Tháng