BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/05/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12           1       1                                       1   2             1   1     2                 2 1           00
01 13     1             1         1         1     2   1           1         1 1     1   1               1                   01
02 13                   1     1           1     1     1       1                   1     1                     2   2 1       02
03 13   2             1   1                             1         1                 1         1         1 1   1       1 1   03
04 11             1     1           1   1       1     1                         1 1   2                             1       04
05 9         1   1       1       1                                         1     1           1     1 1                     05
06 10   1               1       1         1               1                               1   1     2           1           06
07 9 1   1                             1   1                                         1 1       1                         2 07
08 15       1   1 1                 1 2   2         1           1     1 1   1                     1                   1     08
09 13 1       1     1           2 1                 1       1           1             1                       1     2       09
10 13 1         2 1       1     1 1                                       1       1   1 1             1             1       10
11 7 1                                                                   1 2               1         1             1       11
12 9             1 1 1                         1   1                                             1       1     1   1       12
13 12 1                     1   2       1   2     1             1             1                     1           1           13
14 6               1 1                       1 1                           1                                           1   14
15 17   1       1 2       1   1   1   1           1   1     1                     1     1   1       1   1                 1 15
16 13         2   1   1     1   1         1 1                                       2 1                     1           1   16
17 12 1 1         1         1 1     1     1                 1 1       1                     1           1                   17
18 15             1       1           1                   1   1   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 18
19 13 1 1   1                 1     1     1       1             1     1   1       1                                   1   1 19
20 5                                               2                                           1             1       1     20
21 9               2           1             1   1                                 1                           1   1   1   21
22 7   1 1                   1               1               1   1                                         1               22
23 12                       1 1               1 1       1         1 1   1             1                   1           1   1 23
24 16     1     1     1         1           1     1       1               1   1                     1   1 1     1 1 1   1   24
25 15 1 2           1             1 1   1       1 1   1 1       1       1         1                       1                 25
26 5         1                         1     1                                                   1   1                     26
27 6                                                             1           1         1     2                           1 27
28 10         1 1         1     2 1     1                               1                                       1         1 28
29 13       1         1                   1       2       1               2             1 1 1           1               1   29
30 16                     1 2       1 2 1           1     1 1                       2 1       1             1         1     30
31 15         1               1   2 1                 1 1                   1     1     1       1     1           1 1     1 31
32 11       1     1       1   1                                     1                       1         2   1         1   1   32
33 10         1             1         2         1       1 1                   1               1       1                     33
34 13         1           1 1     1 1     1             2   2         1   1                   1                             34
35 6             1                                 1                     1 1             1                       1         35
36 12     1 2             1                         1 1                                         1       1 1 2           1   36
37 15       1 1       1   1 1                               1 1       1     1                   1       2     1 1     1     37
38 17 1     1       1     2     1             1     1             1   1         1 1             1 2 1                     1 38
39 11           1   1           1                             1   1   1   1   1           1                     1   1       39
40 8               1                     1           1           1 1                           1         1           1     40
41 7   1                 1                                                         1 1             1     1           1     41
42 8 1   1                 1           1             1           1       1                                     1           42
43 10                   1                   1       1                 1 1   1                         2   1       1         43
44 7                                               1                         1 1                   1   2           1       44
45 10 1                               2                                                         1     1 2       1     1   1 45
46 5               1                             1             1             1                               1             46
47 6                         1                         1         1                       1           1     1               47
48 12       1   1     3 1         1       1     1                   1 1                                           1         48
49 7                                                 1     1                   2 1           1     1                       49
50 7                                   1         1               1 1             1         1                     1         50
51 7                                                 1         1             2     1     1   1                             51
52 11         1             1       1                           1   1   1   1         1   1     1               1           52
53 15   2   1                           1 1                               1   1 2   1       1                 1 1   2       53
54 8     1                           1         1         1                               1         1                   1 1 54
55 8     1     1       1                                                           1       1             1   1       1     55
56 10         2 1       1                           1   1     1                   1   1                 1                   56
57 12           1         1   1 1       1                   1         1             1         1   1         1 1             57
58 12     1     1             1         1     1   2       1           1 1               1 1                                 58
59 9 1         1   1   1           1     1                                   1 1                     1                     59
60 10     1       1                       1   1                         1   1     2                         1   1           60
61 9                                 1     1     1           3                             1     1                     1   61
62 11                     1       1                             1       1   1 1     1 1                     1       1 1     62
63 10       1           1               2                   2                 1   1 1               1                       63
64 11 1 1           1             1                     1     1 1 1                     1 1               1                 64
65 8                           1             1     1     1         1   1               1         1                         65
66 14             1     1             1     2     1         1                         1 1   1       1     1 2               66
67 13   1                         1   1     1 1 2                 1       1     1                   1 1                 1   67
68 9                                               1   1       1     1     1 1               1               1 1           68
69 7     1                 1                             1                               1   1 1                       1   69
70 11   1     1             1                                       1 1       1       1 1 1             1         1         70
71 12       1         1             1                 1 1     2 1   1                       1 1         1                   71
72 12               1   1         1                               1     1 1   1             2 1     1                   1   72
73 8               1             1               1 1       1           1                   1         1                     73
74 9 1   1   1                     1           1               1         1   1                                         1   74
75 9                         1     1       1     1   1             1           1                           1     1         75
76 11     1 1               1 1                       3       2                                       1       1             76
77 15           1   2   1                               1   2     1                 1   2 1       2                       1 77
78 11       1                                   1         2           1             1           1 1   1       1   1         78
79 15       1                               1           2 2         1       1   1 1       1     1                 1 1     1 79
80 10           1 1           1                           1 2         1                 1                 1               1 80
81 1                                                                               1                                       81
82 13 1             1 1           1     1 1   1           1                                     1   1         1     1     1 82
83 9       1             1   2       1     1         1       1                   1                                         83
84 5                                                 1                         1       2         1                         84
85 16     1             1       1           1 1 2                 1 1 1 1       1                 2         1             1 85
86 15   1 1                 1 1 1   1                           1   1     1               1     1       1   1 1         1   86
87 5       1           1                       1                                             1             1               87
88 10     1     1                   1 1     2                   1               1         1                     1           88
89 12             1                 2         2 1                       1                 1   1 1     1   1                 89
90 9               1 1                                   1         1   1                                   2   1     1     90
91 15     1           1 1   2 1               1     1   1 1       1         2   1     1                                     91
92 11         1   1   1                       1     1   1     1       1     1                                         2     92
93 13   1                                 1   1                 1     1   1         1       1       1   1       1 1   1     93
94 7                                 1 1                       1               1                 1       1       1         94
95 13 1 1   1         2 1         1 1                       1       1                       1 1     1                       95
96 9 1         1         1     1         1                               1           1                   2                 96
97 10 1       1             1         1       1         1               1                       1 1                       1 97
98 13                 1                 2   1       1           1       1 1           1                           2   1 1   98
99 13     1   1   1                       1     1             1                 1         1     2 1         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng