BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/04/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8       1       1   1           1   1                             1                               1             1       00
01 14                       1       1   1     1       1                 2       1 1           1     1   1             1   1 01
02 15         1 1     1             2       1 1 1             1   1   1     1   1               1 1                         02
03 14 1 1                             1 1 1   1 2                             1   1 1                 1       1 1           03
04 15       1                       1   1     1         1     1   1       1           1     1       1         2       1 1   04
05 12               1           1               1       2     1 1   2         1                                   1       1 05
06 8         1         1                             1     1     1       1           1                         1           06
07 16     2   1       1 1         2 1     1           1 1               3                           1   1                   07
08 12 1     1                                       1   1 1       1             1 1                 1 1         2           08
09 11           1 1         1                 1   1 1 1                       1                   1   1     1               09
10 12         1     1     1               1       1                 1             2 1               1         1   1         10
11 10               1                                           1 1             1                         2 1 1   1     1   11
12 7           1   1                           1 1         1 1                     1                                       12
13 7           1 2                                                         2                                       1     1 13
14 10   1         1                       1 1                         1 1                       1 1             1   1       14
15 12     1                                 1 1   1         2 1 1             1   1   1     1                               15
16 9   1     1                     1                 1 1             1               1                         1         1 16
17 8       1                           1       1                       2     1                         1         1         17
18 14 1 2 1 1                                         1     1                             1     1       2 1       1     1   18
19 11 1   1 1 1               2         1       1                                                   1 1                   1 19
20 8 1           1           1             1         1               1                                           1       1 20
21 8   1                                   1                                   2           1       1   1               1   21
22 9               1 1           1         1                                       2 1   1                           1     22
23 9 1   1               1     1   1                               1               1                 1     1               23
24 14   1                 1       1   1   1                                 1               1 1 1     1   1 2         1     24
25 10             1         1           1                   1         1     1       3                                   1   25
26 8                   1             1   1                                               1         1       1 1 1           26
27 11     1 1       1   1   1 1           1             1                   1               1                   1           27
28 11     1 1         1                   1         1     1     1     1         1                             1         1   28
29 7   1                                     1           1                                 1           1   1             1 29
30 14 1         1   1     1 2     1                   1   1 1               1             1         1                 1     30
31 10     1       1   1   1   1                           1                       1                       1         1 1     31
32 12   1             1 1       1     1                         1       1                       1         1 1 1     1       32
33 8             1   2         1               1                   1                     1 1                               33
34 9         1                   1     1   1       1                         1 2                           1               34
35 8       1           1           1                         1       2     1                       1                       35
36 11   1               1             1       2   1               1         1 1           1   1                             36
37 16 1     1   1     1   1           1                   2         1     2     1         2     2                           37
38 9     1           1     1           1                       1                           1     2                   1     38
39 7                                               1 1                       1         1     2                 1           39
40 12 1       1 1           1         1           1   1 1                                               1     2           1 40
41 15 1     1       1   1           1         1       1         1       1               1 1           1           1     1 1 41
42 8       1                                     1       1               1     1       1                   1           1   42
43 13           1       1               1 1 2               1     1   1                   1       1                   1 1   43
44 7                                               1 1                   1     1             1   1 1                       44
45 15 1   1                   1   1       1         1               1 1 1             1     1   1   1       1 1             45
46 4                     1               1                                   1                                           1 46
47 10           1           1     1                 1       1 1                             1     1     1   1               47
48 7                         1                     1                               1 1 1           1 1                     48
49 10               1           1         1                     1               1       1             1           1 1   1   49
50 9       1                 1           1       1                                         1   1     1       1 1           50
51 6             1     1             1                 1                             1                               1     51
52 7                     1     1                               1                       1           1 1                   1 52
53 4                       1 1   1                                           1                                             53
54 11   1 1                     1     1       1     1                       1           1               1               1 1 54
55 12 1             1                         2   1           2       1       1         1               1   1               55
56 8                           1                       1         1       1           1                     2   1           56
57 9                                 3 1                                             1                   1   1     2       57
58 8                           1   1   1                 1 1   1     1       1                                             58
59 9                   1           1   1 1       1         1     1     1 1                                                 59
60 6                       1   1     1           1                                 1                               1       60
61 13   1         1       1     1         1       1         1                       1         2 1         1     1           61
62 8 1             1                               1                             1     1   1                       2       62
63 12         1                 1         1 1 2       1                                 1         1   1   1 1               63
64 17           2       1 1     1         1           1 1   1               2         1 1     1   1           1           1 64
65 13                                       3               1           1   1 2         1         1       1             1 1 65
66 7                     1                   1     1                 1 1                                     1           1 66
67 12   1         1         2     1 3 1                                   1           1       1                             67
68 12         1     1                       1             1   1   1       1 1                 1 1 1                       1 68
69 15   1   1     1   1   1     1                                 1     1             2           3       1         1       69
70 12         2                             1     1     1     2 1         1   1 1               1                           70
71 19         1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1       1       1     2                     1     1   71
72 14   1           1             1 1           1     1   1                     1     1 1               1 2       1         72
73 5                 2                         1                 1                       1                                 73
74 8   1         1   1       1   1   1                                                 1       1                           74
75 7                                                     1             1           1   1             1   1           1     75
76 14           1 1 1     1             1     1                     1                 1               1 1       1 1 1 1     76
77 9     1             1 1                                         1 1                 2 1             1                   77
78 11                   1     1   1                                     1         2       1   2                         2   78
79 5     1                                                   2   1                           1                             79
80 16     1     1     1                           2 1         1 1         1 1             1   1     1 1 1           1       80
81 18                       1 1 1       1   1   1       1           2           1             1                 2 1 1 3     81
82 18     1     1         1   1 1 2                     1   2 1               1             1     1 1         1   2         82
83 15       1     1           1                 1   1             2 1     1 1           1       1             1 1 1         83
84 7                                   1                           2             1 1           2                           84
85 17     1 1   1     2 1         1             2       1         1 1             1       1         1   1 1                 85
86 8   1               1   1       1                                       1     1                   1             1       86
87 10               1         1   1               1 1     1 1                 1   1                                   1     87
88 4                                                     1     1         2                                                 88
89 11       1 1           1                     1 1     1         1 2                         1                       1     89
90 16 1       1   1 1               1               1   1       2     1     1     1       1 1                         1 1   90
91 10                                                     3             1           1           1           1     1     1 1 91
92 10 2         1             1 1 1                                             1   1                             1     1   92
93 9 1                   1             1                 1   1           2                       1         1               93
94 18         1           1     1     1               2 1       1         1       2       1       1 1 1   1     1 1         94
95 10         1 1           1 1       1                         1     1         1             1 1                           95
96 7             1   1                                     1                               1           1 1         1       96
97 10     1 1                           1   1 1                                           1             1 1   1           1 97
98 11 1 1                     1             1   1   2                               1 1     1                       1       98
99 10         1 1 1 1                 1         1                                 1 1                           1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng