BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/07/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10       1                       1       1                                       1   2             1   1     2           00
01 13   1                     1             1         1         1     2   1           1         1 1     1   1               01
02 10               1 1                     1     1           1     1     1       1                   1     1               02
03 10         1 1           2             1   1                             1         1                 1         1         03
04 11       1                         1     1           1   1       1     1                         1 1   2                 04
05 14 1 1 1 1     1               1   1       1       1                                         1     1           1     1 1 05
06 9                       1               1       1         1               1                               1   1     2   06
07 7                     1   1                             1   1                                         1 1       1       07
08 14                           1   1 1                 1 2   2         1           1     1 1   1                     1     08
09 10                     1       1     1           2 1                 1       1           1             1                 09
10 14     1   1           1         2 1       1     1 1                                       1       1   1 1             1 10
11 7                   1 1                                                                   1 2               1         1 11
12 9   1 1     1                     1 1 1                         1   1                                             1     12
13 14             1   1 1 1                     1   2       1   2     1             1             1                     1   13
14 8     2             1               1 1                       1 1                           1                           14
15 19 1     2 1             1       1 2       1   1   1   1           1   1     1                     1     1   1       1   15
16 13           1       1         2   1   1     1   1         1 1                                       2 1                 16
17 14 1             1 1   1 1         1         1 1     1     1                 1 1       1                     1           17
18 9                                 1       1           1                   1   1   1 1           1                 1     18
19 12                 1   1 1   1                 1     1     1       1             1     1   1       1                     19
20 5 1           1                                                     2                                           1       20
21 7                   1               2           1             1   1                                 1                   21
22 9 1 1         1         1 1                   1               1               1   1                                     22
23 10   1                                       1 1               1 1       1         1 1   1             1                 23
24 11         1               1     1     1         1           1     1       1               1   1                     1   24
25 16             1     1 1 2           1             1 1   1       1 1   1 1       1       1         1                     25
26 6               1             1                         1     1                                                   1   1 26
27 10   1   1     1 1   1                                                             1           1         1     2         27
28 10         1         1         1 1         1     2 1     1                               1                               28
29 15 1   2           1         1         1                   1       2       1               2             1 1 1           29
30 14                                         1 2       1 2 1           1     1 1                       2 1       1         30
31 13 1                           1               1   2 1                 1 1                   1     1     1       1     1 31
32 9     1                     1     1       1   1                                     1                       1         2 32
33 10                             1             1         2         1       1 1                   1               1       1 33
34 16 1 1           1             1           1 1     1 1     1             2   2         1   1                   1         34
35 7 1           1                   1                                 1                     1 1             1             35
36 8               1         1 2             1                         1 1                                         1       36
37 12         1   1             1 1       1   1 1                               1 1       1     1                   1       37
38 16                     1     1       1     2     1             1     1             1   1         1 1             1 2 1   38
39 11             1   1             1   1           1                             1   1   1   1   1           1             39
40 9             1   1 1               1                     1           1           1 1                           1       40
41 7         1 1           1                 1                                                         1 1             1   41
42 8         1           1   1                 1           1             1           1       1                             42
43 11   1       1       1                   1                   1       1                 1 1   1                         2 43
44 6       2                                                           1                         1 1                   1   44
45 7             1   1   1                               2                                                         1     1 45
46 6     2                             1                             1             1             1                         46
47 7       1   1                                 1                         1         1                       1           1 47
48 13                 1 1       1   1     3 1         1       1     1                   1 1                                 48
49 11 1     1 1     1                                                     1     1                   2 1           1     1   49
50 9         1   1 1                                       1         1               1 1             1         1           50
51 9         1         1                                                 1         1             2     1     1   1         51
52 12     1 1                     1             1       1                           1   1   1   1         1   1     1       52
53 13           1   1       2   1                           1 1                               1   1 2   1       1           53
54 6                         1                           1         1         1                               1         1   54
55 7 1       1               1     1       1                                                           1       1           55
56 9                             2 1       1                           1   1     1                   1   1                 56
57 13     1       1   1             1         1   1 1       1                   1         1             1         1   1     57
58 13   1                     1     1             1         1     1   2       1           1 1               1 1             58
59 12         2 1         1         1   1   1           1     1                                   1 1                     1 59
60 11 1         1 1           1       1                       1   1                         1   1     2                     60
61 10 1                 1                                 1     1     1           3                             1     1     61
62 10           1   1                         1       1                             1       1   1 1     1 1                 62
63 12   1 1                     1           1               2                   2                 1   1 1               1   63
64 10                     1 1           1             1                     1     1 1 1                     1 1             64
65 9 1                                             1             1     1     1         1   1               1         1     65
66 12     1                           1     1             1     2     1         1                         1 1   1       1   66
67 14 1                 1   1                         1   1     1 1 2                 1       1     1                   1 1 67
68 9               1 1                                                 1   1       1     1     1 1               1         68
69 7       1                 1                 1                             1                               1   1 1       69
70 10               1       1     1             1                                       1 1       1       1 1 1             70
71 13       1     1             1         1             1                 1 1     2 1   1                       1 1         71
72 11                                   1   1         1                               1     1 1   1             2 1     1   72
73 10     1             1               1             1               1 1       1           1                   1         1 73
74 10               1 1   1   1   1                     1           1               1         1   1                         74
75 12   1 1 2   1                                 1     1       1     1   1             1           1                       75
76 13 2               1       1 1               1 1                       3       2                                       1 76
77 15 1                             1   2   1                               1   2     1                 1   2 1       2     77
78 9                           1                                   1         2           1             1           1 1   1 78
79 15   2             1         1                               1           2 2         1       1   1 1       1     1       79
80 11   1           1   1           1 1           1                           1 2         1                 1               80
81 2           1                                                                                       1                   81
82 10                     1             1 1           1     1 1   1           1                                     1   1   82
83 11             1   1         1             1   2       1     1         1       1                   1                     83
84 7       1 1                                                           1                         1       2         1     84
85 17     1     2             1             1       1           1 1 2                 1 1 1 1       1                 2     85
86 12   1                   1 1                 1 1 1   1                           1   1     1               1     1       86
87 5             1             1           1                       1                                             1         87
88 11         1   1           1     1                   1 1     2                   1               1         1             88
89 11                                 1                 2         2 1                       1                 1   1 1     1 89
90 6                 1                 1 1                                   1         1   1                               90
91 18           1   1   1     1           1 1   2 1               1     1   1 1       1         2   1     1                 91
92 10                 1           1   1   1                       1     1   1     1       1     1                           92
93 9                       1                                 1   1                 1     1   1         1       1       1   93
94 9       1   1   1   1                                 1 1                       1               1                 1     94
95 16   1     1 1         1 1   1         2 1         1 1                       1       1                       1 1     1   95
96 8         1           1         1         1     1         1                               1           1                 96
97 10       1             1       1             1         1       1         1               1                       1 1     97
98 14   1       1   2 1                   1                 2   1       1           1       1 1           1                 98
99 13   1 1                   1   1   1                       1     1             1                 1         1     2 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
Ngày
/
Tháng