BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13         1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1                             1         00
01 12   1 1     1   1               1                                   1       1   1     1       1                 2       01
02 19         1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             1   1   1     1   02
03 14           1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2                             1 03
04 13       1 1   2                             1       1                       1   1     1         1     1   1       1     04
05 15   1     1           1     1 1                             1           1               1       2     1 1   2         1 05
06 11                 1   1     2           1             1         1                             1     1     1       1     06
07 17             1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1               3       07
08 8   1                     1                   1     1                                       1   1 1       1             08
09 12             1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1                       1 09
10 12 1       1   1 1             1             1         1     1     1               1       1                 1           10
11 9 1 2               1         1             1               1                                           1 1             11
12 10                         1       1     1   1           1   1                           1 1         1 1                 12
13 8     1                     1           1               1 2                                                         2   13
14 7   1                                           1         1                       1 1                         1 1       14
15 14         1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1         2 1 1             1 15
16 10           2 1                     1           1     1                     1                 1 1             1         16
17 8                   1           1                   1                           1       1                       2     1 17
18 11       1                 1           1   1   1 2 1 1                                         1     1                   18
19 10 1       1                                   1   1 1 1               2         1       1                               19
20 8                       1             1       1           1           1             1         1               1         20
21 5           1                           1   1   1                                   1                                   21
22 5                                   1                       1 1           1         1                                   22
23 8             1                   1           1   1               1     1   1                               1           23
24 14 1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                                 1   24
25 8         1                       1                       1         1           1                   1         1     1   25
26 5                         1   1                                 1             1   1                                     26
27 13     1         1     2                           1 1       1   1   1 1           1             1                   1   27
28 9                                       1         1 1         1                   1         1     1     1     1         28
29 9 2             1 1 1           1               1                                     1           1                     29
30 16           2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1               1   30
31 13   1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1                     31
32 12                   1         2   1         1   1             1 1       1     1                         1       1       32
33 9     1               1       1                           1   2         1               1                   1           33
34 8 1                   1                               1                   1     1   1       1                         1 34
35 11 1 1             1                       1         1           1           1                         1       2     1   35
36 14                       1       1 1 2           1               1             1       2   1               1         1 1 36
37 17   1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2         1     2     37
38 11       1 1             1 2 1                     1           1     1           1                       1               38
39 8 1   1           1                     1   1                                               1 1                       1 39
40 10                       1         1           1       1 1           1         1           1   1 1                       40
41 13           1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1         1       1       41
42 6 1                                     1           1                                     1       1               1     42
43 14   1                         2   1       1             1       1               1 1 2               1     1   1         43
44 9     1 1                   1   2           1                                               1 1                   1     44
45 14                       1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1               1 1 1       45
46 5     1                               1                           1               1                                   1 46
47 9                 1           1     1                   1           1     1                 1       1 1                 47
48 3                                         1                           1                     1                           48
49 9       2 1           1     1                               1           1         1                     1               49
50 7         1         1                     1         1                 1           1       1                             50
51 9     2     1     1   1                                   1     1             1                 1                       51
52 8   1         1   1     1               1                         1     1                               1               52
53 14 1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1                                           1 53
54 9                 1         1                   1 1                     1     1       1     1                       1   54
55 13           1       1             1   1       1             1                         2   1           2       1       1 55
56 7         1   1                 1                                       1                       1         1       1     56
57 9           1         1   1         1 1                                       3 1                                       57
58 10               1 1                                                     1   1   1                 1 1   1     1       1 58
59 12     1 1                     1                                 1           1   1 1       1         1     1     1 1     59
60 9   1     2                         1   1                           1   1     1           1                             60
61 9                   1     1                     1         1       1     1         1       1         1                   61
62 9   1 1     1 1                     1       1 1             1                               1                           62
63 11     1   1 1               1                         1                 1         1 1 2       1                         63
64 14               1 1               1                     2       1 1     1         1           1 1   1               2   64
65 10               1         1                                                         3               1           1   1 2 65
66 12             1 1   1       1     1 2                             1                   1     1                 1 1       66
67 14 1     1                   1 1                 1         1         2     1 3 1                                   1     67
68 13   1 1               1               1 1             1     1                       1             1   1   1       1 1   68
69 11                 1   1 1                       1   1     1   1   1     1                                 1     1       69
70 16     1       1 1 1             1         1           2                             1     1     1     2 1         1   1 70
71 17                   1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1       1 71
72 13 1   1             2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1                     72
73 6                   1         1                               2                         1                 1             73
74 8 1   1                                         1         1   1       1   1   1                                         74
75 5       1                           1     1                                                       1             1       75
76 9                             1       1                 1 1 1     1             1     1                     1           76
77 11           1   2 1       2                       1             1 1                                         1 1         77
78 10           1           1 1   1       1   1                     1     1   1                                     1       78
79 11   1   1 1       1     1                 1 1     1                                                   2   1             79
80 12               1                 1               1     1     1                           2 1         1 1         1 1   80
81 10           1                                                       1 1 1       1   1   1       1           2           81
82 16                       1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 1               1 82
83 11         1                                         1     1           1                 1   1             2 1     1 1   83
84 7       1       2         1                                                     1                           2           84
85 16       1                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       1         1 1           85
86 11 1               1     1       1   1 1         1               1   1       1                                       1   86
87 10                     1             1                       1         1   1               1 1     1 1                 1 87
88 7       1         1                     1                                                         1     1         2     88
89 14                 1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1         1 2           89
90 14                                   2   1     1       1   1 1               1               1   1       2     1     1   90
91 8   2   1     1                                                                                   3             1       91
92 7   1                                         2         1             1 1 1                                             92
93 14 1         1       1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   1           2     93
94 13       1                 1       1       1           1           1     1     1               2 1       1         1     94
95 10                   1 1     1                         1 1           1 1       1                         1     1         95
96 7 1           1                   2                       1   1                                     1                   96
97 7                       1 1                       1 1                           1   1 1                                 97
98 11 1           1                           2   1 1                     1             1   1   2                           98
99 13       1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng