BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/08/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13 1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1                             1                 00
01 12   1   1               1                                   1       1   1     1       1                 2       1 1     01
02 20 1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             1   1   1     1   1       02
03 16   1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2                             1   1 1   03
04 13 1   2                             1       1                       1   1     1         1     1   1       1           1 04
05 14 1           1     1 1                             1           1               1       2     1 1   2         1         05
06 12         1   1     2           1             1         1                             1     1     1       1           1 06
07 17     1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1               3               07
08 9                 1                   1     1                                       1   1 1       1             1 1     08
09 12     1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1                       1         09
10 14 1   1 1             1             1         1     1     1               1       1                 1             2 1   10
11 7           1         1             1               1                                           1 1             1       11
12 11                 1       1     1   1           1   1                           1 1         1 1                     1   12
13 7                   1           1               1 2                                                         2           13
14 6                                       1         1                       1 1                         1 1               14
15 16 1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1         2 1 1             1   1   1 15
16 11   2 1                     1           1     1                     1                 1 1             1               1 16
17 8           1           1                   1                           1       1                       2     1         17
18 10                 1           1   1   1 2 1 1                                         1     1                           18
19 9 1                                   1   1 1 1               2         1       1                                       19
20 8               1             1       1           1           1             1         1               1                 20
21 7   1                           1   1   1                                   1                                   2       21
22 8                           1                       1 1           1         1                                       2 1 22
23 9     1                   1           1   1               1     1   1                               1               1   23
24 12                   1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                                 1           24
25 11 1                       1                       1         1           1                   1         1     1       3   25
26 5                 1   1                                 1             1   1                                             26
27 12       1     2                           1 1       1   1   1 1           1             1                   1           27
28 10                               1         1 1         1                   1         1     1     1     1         1       28
29 7       1 1 1           1               1                                     1           1                             29
30 16   2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1               1           30
31 13 1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1                       1     31
32 12           1         2   1         1   1             1 1       1     1                         1       1               32
33 8             1       1                           1   2         1               1                   1                   33
34 9             1                               1                   1     1   1       1                         1 2       34
35 9         1                       1         1           1           1                         1       2     1           35
36 14               1       1 1 2           1               1             1       2   1               1         1 1         36
37 17               1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2         1     2     1       37
38 10 1             1 2 1                     1           1     1           1                       1                       38
39 6         1                     1   1                                               1 1                       1         39
40 10               1         1           1       1 1           1         1           1   1 1                               40
41 13   1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1         1       1               41
42 6                               1           1                                     1       1               1     1       42
43 13                     2   1       1             1       1               1 1 2               1     1   1                 43
44 8                   1   2           1                                               1 1                   1     1       44
45 15               1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1               1 1 1             1 45
46 4                             1                           1               1                                   1         46
47 9         1           1     1                   1           1     1                 1       1 1                         47
48 5                                 1                           1                     1                               1 1 48
49 8 1           1     1                               1           1         1                     1               1       49
50 7 1         1                     1         1                 1           1       1                                     50
51 8   1     1   1                                   1     1             1                 1                             1 51
52 7     1   1     1               1                         1     1                               1                       52
53 10   1       1                 1 1   2                       1 1   1                                           1         53
54 9         1         1                   1 1                     1     1       1     1                       1           54
55 13   1       1             1   1       1             1                         2   1           2       1       1         55
56 8 1   1                 1                                       1                       1         1       1           1 56
57 10   1         1   1         1 1                                       3 1                                             1 57
58 10       1 1                                                     1   1   1                 1 1   1     1       1         58
59 10                     1                                 1           1   1 1       1         1     1     1 1             59
60 9 2                         1   1                           1   1     1           1                                 1   60
61 10           1     1                     1         1       1     1         1       1         1                       1   61
62 8   1 1                     1       1 1             1                               1                             1     62
63 10 1 1               1                         1                 1         1 1 2       1                                 63
64 15       1 1               1                     2       1 1     1         1           1 1   1               2         1 64
65 10       1         1                                                         3               1           1   1 2         65
66 12     1 1   1       1     1 2                             1                   1     1                 1 1               66
67 13                   1 1                 1         1         2     1 3 1                                   1           1 67
68 11             1               1 1             1     1                       1             1   1   1       1 1           68
69 13         1   1 1                       1   1     1   1   1     1                                 1     1             2 69
70 16     1 1 1             1         1           2                             1     1     1     2 1         1   1 1       70
71 18           1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1       1       1 71
72 13           2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1                     1     1 72
73 6           1         1                               2                         1                 1                     73
74 6                                       1         1   1       1   1   1                                                 74
75 5                           1     1                                                       1             1           1   75
76 10                     1       1                 1 1 1     1             1     1                     1                 1 76
77 11   1   2 1       2                       1             1 1                                         1 1                 77
78 12   1           1 1   1       1   1                     1     1   1                                     1         2     78
79 9 1       1     1                 1 1     1                                                   2   1                     79
80 12       1                 1               1     1     1                           2 1         1 1         1 1           80
81 11   1                                                       1 1 1       1   1   1       1           2           1       81
82 16               1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 1               1         82
83 11 1                                         1     1           1                 1   1             2 1     1 1           83
84 8       2         1                                                     1                           2             1 1   84
85 16                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       1         1 1             1     85
86 11         1     1       1   1 1         1               1   1       1                                       1     1     86
87 11             1             1                       1         1   1               1 1     1 1                 1   1     87
88 6         1                     1                                                         1     1         2             88
89 14         1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1         1 2                   89
90 15                           2   1     1       1   1 1               1               1   1       2     1     1     1     90
91 6     1                                                                                   3             1           1   91
92 8                                     2         1             1 1 1                                             1   1   92
93 13   1       1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   1           2             93
94 14                 1       1       1           1           1     1     1               2 1       1         1       2     94
95 11           1 1     1                         1 1           1 1       1                         1     1         1       95
96 6     1                   2                       1   1                                     1                           96
97 7               1 1                       1 1                           1   1 1                                         97
98 12     1                           2   1 1                     1             1   1   2                               1 1 98
99 14         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1                                 1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
Ngày
/
Tháng