BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/11/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15         1   2             1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1                     00
01 11           1         1 1     1   1               1                                   1       1   1     1       1       01
02 16       1                   1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             02
03 15 1         1                 1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2             03
04 10                         1 1   2                             1       1                       1   1     1         1     04
05 10                     1     1           1     1 1                             1           1               1       2     05
06 10   1                               1   1     2           1             1         1                             1     1 06
07 14                               1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1     07
08 10         1     1 1   1                     1                   1     1                                       1   1 1   08
09 13     1           1             1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1       09
10 11                   1       1   1 1             1             1         1     1     1               1       1           10
11 7                   1 2               1         1             1               1                                         11
12 9                                           1       1     1   1           1   1                           1 1         1 12
13 7         1             1                     1           1               1 2                                           13
14 5                     1                                           1         1                       1 1                 14
15 12     1                     1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1         2 15
16 9                             2 1                     1           1     1                     1                 1 1     16
17 8     1 1       1                     1           1                   1                           1       1             17
18 15   1   1   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1                                         1     1 18
19 12         1     1   1       1                                   1   1 1 1               2         1       1             19
20 7                                         1             1       1           1           1             1         1       20
21 5                             1                           1   1   1                                   1                 21
22 7       1   1                                         1                       1 1           1         1                 22
23 11 1         1 1   1             1                   1           1   1               1     1   1                         23
24 14   1               1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                   24
25 9 1       1       1         1                       1                       1         1           1                   1 25
26 5                                           1   1                                 1             1   1                   26
27 13           1           1         1     2                           1 1       1   1   1 1           1             1     27
28 8                 1                                       1         1 1         1                   1         1     1   28
29 10   1               2             1 1 1           1               1                                     1           1   29
30 17   1 1                       2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1 30
31 14 1                   1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1   31
32 11             1                       1         2   1         1   1             1 1       1     1                       32
33 10 1 1                   1               1       1                           1   2         1               1             33
34 12 2   2         1   1                   1                               1                   1     1   1       1         34
35 7                   1 1             1                       1         1           1           1                         35
36 11                                         1       1 1 2           1               1             1       2   1           36
37 17     1 1       1     1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2   37
38 12           1   1         1 1             1 2 1                     1           1     1           1                     38
39 10       1   1   1   1   1           1                     1   1                                               1 1       39
40 12           1 1                           1         1           1       1 1           1         1           1   1 1     40
41 11                             1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1       41
42 6           1       1                                     1           1                                     1       1   42
43 14               1 1   1                         2   1       1             1       1               1 1 2               1 43
44 8                       1 1                   1   2           1                                               1 1       44
45 11                                         1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1         45
46 5         1             1                               1                           1               1                   46
47 10 1         1                       1           1     1                   1           1     1                 1       1 47
48 5             1 1                                           1                           1                     1         48
49 9     1                   2 1           1     1                               1           1         1                   49
50 9           1 1             1         1                     1         1                 1           1       1           50
51 10         1             2     1     1   1                                   1     1             1                 1     51
52 10         1   1   1   1         1   1     1               1                         1     1                             52
53 13                   1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1                           53
54 9   1                               1         1                   1 1                     1     1       1     1         54
55 9                             1       1             1   1       1             1                         2   1           55
56 7 1     1                   1   1                 1                                       1                       1     56
57 11     1         1             1         1   1         1 1                                       3 1                     57
58 10   1           1 1               1 1                                                     1   1   1                 1 1 58
59 9                       1 1                     1                                 1           1   1 1       1         1 59
60 10                 1   1     2                         1   1                           1   1     1           1           60
61 12       3                             1     1                     1         1       1     1         1       1         1 61
62 11         1       1   1 1     1 1                     1       1 1             1                               1         62
63 13     2                 1   1 1               1                         1                 1         1 1 2       1       63
64 16 1     1 1 1                     1 1               1                     2       1 1     1         1           1 1   1 64
65 9   1         1   1               1         1                                                         3               1 65
66 11     1                         1 1   1       1     1 2                             1                   1     1         66
67 14           1       1     1                   1 1                 1         1         2     1 3 1                       67
68 12 1       1     1     1 1               1               1 1             1     1                       1             1   68
69 10   1                               1   1 1                       1   1     1   1   1     1                             69
70 13             1 1       1       1 1 1             1         1           2                             1     1     1     70
71 16 1     2 1   1                       1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       71
72 15           1     1 1   1             2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1   72
73 7     1           1                   1         1                               2                         1             73
74 9         1         1   1                                         1         1   1       1   1   1                       74
75 5             1           1                           1     1                                                       1   75
76 10       2                                       1       1                 1 1 1     1             1     1               76
77 13 1   2     1                 1   2 1       2                       1             1 1                                   77
78 12   2           1             1           1 1   1       1   1                     1     1   1                           78
79 13 2 2         1       1   1 1       1     1                 1 1     1                                                   79
80 12   1 2         1                 1                 1               1     1     1                           2 1         80
81 8                             1                                                       1 1 1       1   1   1       1     81
82 15   1                                     1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 82
83 7       1                   1                                         1     1           1                 1   1         83
84 5                         1       2         1                                                     1                     84
85 18           1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       1     85
86 12         1   1     1               1     1       1   1 1         1               1   1       1                         86
87 9                                       1             1                       1         1   1               1 1     1 1 87
88 5         1               1         1                     1                                                         1   88
89 12                 1                 1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1     89
90 13   1         1   1                                   2   1     1       1   1 1               1               1   1     90
91 10 1 1       1         2   1     1                                                                                   3   91
92 10 1     1       1     1                                         2         1             1 1 1                           92
93 13         1     1   1         1       1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   93
94 12         1               1                 1       1       1           1           1     1     1               2 1     94
95 10     1       1                       1 1     1                         1 1           1 1       1                       95
96 7                   1           1                   2                       1   1                                     1 96
97 9 1               1                       1 1                       1 1                           1   1 1               97
98 13         1       1 1           1                           2   1 1                     1             1   1   2         98
99 14       1                 1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
Ngày
/
Tháng