BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/04/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13     1       1                                       1   2             1   1     2                 2 1           1     00
01 12             1         1         1     2   1           1         1 1     1   1               1                         01
02 15             1     1           1     1     1       1                   1     1                     2   2 1         1 1 02
03 11           1   1                             1         1                 1         1         1 1   1       1 1         03
04 12       1     1           1   1       1     1                         1 1   2                             1       1     04
05 9   1   1       1       1                                         1     1           1     1 1                           05
06 10             1       1         1               1                               1   1     2           1             1   06
07 8                             1   1                                         1 1       1                         2   1   07
08 16 1   1 1                 1 2   2         1           1     1 1   1                     1                   1     1     08
09 13   1     1           2 1                 1       1           1             1                       1     2           1 09
10 13     2 1       1     1 1                                       1       1   1 1             1             1         1   10
11 6                                                               1 2               1         1             1             11
12 10       1 1 1                         1   1                                             1       1     1   1           1 12
13 12                 1   2       1   2     1             1             1                     1           1               1 13
14 6         1 1                       1 1                           1                                           1         14
15 16     1 2       1   1   1   1           1   1     1                     1     1   1       1   1                 1       15
16 14   2   1   1     1   1         1 1                                       2 1                     1           1     1   16
17 11       1         1 1     1     1                 1 1       1                     1           1                   1     17
18 16       1       1           1                   1   1   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1     18
19 13 1                 1     1     1       1             1     1   1       1                                   1   1 1 1   19
20 5                                         2                                           1             1       1           20
21 9         2           1             1   1                                 1                           1   1   1         21
22 5                   1               1               1   1                                         1                     22
23 12                 1 1               1 1       1         1 1   1             1                   1           1   1       23
24 15     1     1         1           1     1       1               1   1                     1   1 1     1 1 1   1         24
25 12         1             1 1   1       1 1   1 1       1       1         1                       1                       25
26 5   1                         1     1                                                   1   1                           26
27 7                                                       1           1         1     2                           1 1     27
28 11   1 1         1     2 1     1                               1                                       1         1 1     28
29 13 1         1                   1       2       1               2             1 1 1           1               1         29
30 17               1 2       1 2 1           1     1 1                       2 1       1             1         1         1 30
31 15   1               1   2 1                 1 1                   1     1     1       1     1           1 1     1       31
32 11 1     1       1   1                                     1                       1         2   1         1   1         32
33 10   1             1         2         1       1 1                   1               1       1                           33
34 14   1           1 1     1 1     1             2   2         1   1                   1                               1   34
35 7       1                                 1                     1 1             1                       1         1     35
36 11 2             1                         1 1                                         1       1 1 2           1         36
37 17 1 1       1   1 1                               1 1       1     1                   1       2     1 1     1     1   1 37
38 16 1       1     2     1             1     1             1   1         1 1             1 2 1                     1       38
39 11     1   1           1                             1   1   1   1   1           1                     1   1             39
40 10         1                     1           1           1 1                           1         1           1       1 1 40
41 7               1                                                         1 1             1     1           1     1     41
42 7                 1           1             1           1       1                                     1           1     42
43 11             1                   1       1                 1 1   1                         2   1       1             1 43
44 7                                         1                         1 1                   1   2           1             44
45 9                           2                                                         1     1 2       1     1   1       45
46 5         1                             1             1             1                               1                   46
47 7                   1                         1         1                       1           1     1                   1 47
48 12 1   1     3 1         1       1     1                   1 1                                           1               48
49 7                                           1     1                   2 1           1     1                             49
50 8                             1         1               1 1             1         1                     1         1     50
51 7                                           1         1             2     1     1   1                                   51
52 11   1             1       1                           1   1   1   1         1   1     1               1                 52
53 13 1                           1 1                               1   1 2   1       1                 1 1   2             53
54 7                           1         1         1                               1         1                   1 1       54
55 7     1       1                                                           1       1             1   1       1           55
56 10   2 1       1                           1   1     1                   1   1                 1                         56
57 12     1         1   1 1       1                   1         1             1         1   1         1 1                   57
58 11     1             1         1     1   2       1           1 1               1 1                                       58
59 8     1   1   1           1     1                                   1 1                     1                           59
60 9       1                       1   1                         1   1     2                         1   1                 60
61 9                           1     1     1           3                             1     1                     1         61
62 11               1       1                             1       1   1 1     1 1                     1       1 1           62
63 11 1           1               2                   2                 1   1 1               1                         1   63
64 11         1             1                     1     1 1 1                     1 1               1                     2 64
65 8                     1             1     1     1         1   1               1         1                               65
66 14       1     1             1     2     1         1                         1 1   1       1     1 2                     66
67 12                       1   1     1 1 2                 1       1     1                   1 1                 1         67
68 10                                         1   1       1     1     1 1               1               1 1             1   68
69 7                 1                             1                               1   1 1                       1   1     69
70 12   1             1                                       1 1       1       1 1 1             1         1           2   70
71 13 1         1             1                 1 1     2 1   1                       1 1         1                     1   71
72 12         1   1         1                               1     1 1   1             2 1     1                   1         72
73 8         1             1               1 1       1           1                   1         1                           73
74 7   1                     1           1               1         1   1                                         1         74
75 9                   1     1       1     1   1             1           1                           1     1               75
76 11 1               1 1                       3       2                                       1       1                 1 76
77 15     1   2   1                               1   2     1                 1   2 1       2                       1       77
78 11 1                                   1         2           1             1           1 1   1       1   1               78
79 15 1                               1           2 2         1       1   1 1       1     1                 1 1     1       79
80 11     1 1           1                           1 2         1                 1                 1               1     1 80
81 1                                                                         1                                             81
82 13         1 1           1     1 1   1           1                                     1   1         1     1     1     1 82
83 10 1             1   2       1     1         1       1                   1                                         1     83
84 5                                           1                         1       2         1                               84
85 17             1       1           1 1 2                 1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1 85
86 13                 1 1 1   1                           1   1     1               1     1       1   1 1         1         86
87 5 1           1                       1                                             1             1                     87
88 9     1                   1 1     2                   1               1         1                     1                 88
89 14       1                 2         2 1                       1                 1   1 1     1   1                 1 1   89
90 10         1 1                                   1         1   1                                   2   1     1       1   90
91 14           1 1   2 1               1     1   1 1       1         2   1     1                                           91
92 12   1   1   1                       1     1   1     1       1     1                                         2         1 92
93 12                               1   1                 1     1   1         1       1       1   1       1 1   1           93
94 8                           1 1                       1               1                 1       1       1           1   94
95 13 1         2 1         1 1                       1       1                       1 1     1                         1 1 95
96 8     1         1     1         1                               1           1                   2                       96
97 10   1             1         1       1         1               1                       1 1                       1 1     97
98 13           1                 2   1       1           1       1 1           1                           2   1 1         98
99 14   1   1                       1     1             1                 1         1     2 1         1     1           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng