BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8     1       1   1           1   1                             1                               1             1         00
01 14                     1       1   1     1       1                 2       1 1           1     1   1             1   1   01
02 15       1 1     1             2       1 1 1             1   1   1     1   1               1 1                           02
03 13 1                             1 1 1   1 2                             1   1 1                 1       1 1             03
04 15     1                       1   1     1         1     1   1       1           1     1       1         2       1 1     04
05 12             1           1               1       2     1 1   2         1                                   1       1   05
06 8       1         1                             1     1     1       1           1                         1             06
07 17   2   1       1 1         2 1     1           1 1               3                           1   1                   1 07
08 11     1                                       1   1 1       1             1 1                 1 1         2             08
09 11         1 1         1                 1   1 1 1                       1                   1   1     1                 09
10 12       1     1     1               1       1                 1             2 1               1         1   1           10
11 10             1                                           1 1             1                         2 1 1   1     1     11
12 7         1   1                           1 1         1 1                     1                                         12
13 7         1 2                                                         2                                       1     1   13
14 10 1         1                       1 1                         1 1                       1 1             1   1         14
15 12   1                                 1 1   1         2 1 1             1   1   1     1                                 15
16 9 1     1                     1                 1 1             1               1                         1         1   16
17 8     1                           1       1                       2     1                         1         1           17
18 13 2 1 1                                         1     1                             1     1       2 1       1     1     18
19 11   1 1 1               2         1       1                                                   1 1                   1 1 19
20 7           1           1             1         1               1                                           1       1   20
21 8 1                                   1                                   2           1       1   1               1     21
22 9             1 1           1         1                                       2 1   1                           1       22
23 8   1               1     1   1                               1               1                 1     1                 23
24 14 1                 1       1   1   1                                 1               1 1 1     1   1 2         1       24
25 10           1         1           1                   1         1     1       3                                   1     25
26 8                 1             1   1                                               1         1       1 1 1             26
27 11   1 1       1   1   1 1           1             1                   1               1                   1             27
28 11   1 1         1                   1         1     1     1     1         1                             1         1     28
29 7 1                                     1           1                                 1           1   1             1   29
30 13         1   1     1 2     1                   1   1 1               1             1         1                 1       30
31 10   1       1   1   1   1                           1                       1                       1         1 1       31
32 12 1             1 1       1     1                         1       1                       1         1 1 1     1         32
33 9           1   2         1               1                   1                     1 1                               1 33
34 9       1                   1     1   1       1                         1 2                           1                 34
35 8     1           1           1                         1       2     1                       1                         35
36 11 1               1             1       2   1               1         1 1           1   1                               36
37 16     1   1     1   1           1                   2         1     2     1         2     2                           1 37
38 9   1           1     1           1                       1                           1     2                   1       38
39 7                                             1 1                       1         1     2                 1             39
40 11       1 1           1         1           1   1 1                                               1     2           1   40
41 14     1       1   1           1         1       1         1       1               1 1           1           1     1 1   41
42 8     1                                     1       1               1     1       1                   1           1     42
43 14         1       1               1 1 2               1     1   1                   1       1                   1 1   1 43
44 7                                             1 1                   1     1             1   1 1                         44
45 14   1                   1   1       1         1               1 1 1             1     1   1   1       1 1               45
46 4                   1               1                                   1                                           1   46
47 10         1           1     1                 1       1 1                             1     1     1   1                 47
48 8                       1                     1                               1 1 1           1 1                     1 48
49 11             1           1         1                     1               1       1             1           1 1   1   1 49
50 9     1                 1           1       1                                         1   1     1       1 1             50
51 6           1     1             1                 1                             1                               1       51
52 7                   1     1                               1                       1           1 1                   1   52
53 4                     1 1   1                                           1                                               53
54 11 1 1                     1     1       1     1                       1           1               1               1 1   54
55 11             1                         2   1           2       1       1         1               1   1                 55
56 8                         1                       1         1       1           1                     2   1             56
57 9                               3 1                                             1                   1   1     2         57
58 8                         1   1   1                 1 1   1     1       1                                               58
59 9                 1           1   1 1       1         1     1     1 1                                                   59
60 7                     1   1     1           1                                 1                               1       1 60
61 14 1         1       1     1         1       1         1                       1         2 1         1     1           1 61
62 7             1                               1                             1     1   1                       2         62
63 12       1                 1         1 1 2       1                                 1         1   1   1 1                 63
64 18         2       1 1     1         1           1 1   1               2         1 1     1   1           1           1 1 64
65 13                                     3               1           1   1 2         1         1       1             1 1   65
66 9                   1                   1     1                 1 1                                     1           1 2 66
67 12 1         1         2     1 3 1                                   1           1       1                               67
68 12       1     1                       1             1   1   1       1 1                 1 1 1                       1   68
69 15 1   1     1   1   1     1                                 1     1             2           3       1         1         69
70 12       2                             1     1     1     2 1         1   1 1               1                             70
71 19       1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1       1       1     2                     1     1     71
72 14 1           1             1 1           1     1   1                     1     1 1               1 2       1           72
73 5               2                         1                 1                       1                                   73
74 8 1         1   1       1   1   1                                                 1       1                             74
75 7                                                   1             1           1   1             1   1           1       75
76 14         1 1 1     1             1     1                     1                 1               1 1       1 1 1 1       76
77 9   1             1 1                                         1 1                 2 1             1                     77
78 11                 1     1   1                                     1         2       1   2                         2     78
79 6   1                                                   2   1                           1                             1 79
80 17   1     1     1                           2 1         1 1         1 1             1   1     1 1 1           1       1 80
81 18                     1 1 1       1   1   1       1           2           1             1                 2 1 1 3       81
82 18   1     1         1   1 1 2                     1   2 1               1             1     1 1         1   2           82
83 15     1     1           1                 1   1             2 1     1 1           1       1             1 1 1           83
84 7                                 1                           2             1 1           2                             84
85 17   1 1   1     2 1         1             2       1         1 1             1       1         1   1 1                   85
86 9 1               1   1       1                                       1     1                   1             1       1 86
87 10             1         1   1               1 1     1 1                 1   1                                   1       87
88 4                                                   1     1         2                                                   88
89 11     1 1           1                     1 1     1         1 2                         1                       1       89
90 15       1   1 1               1               1   1       2     1     1     1       1 1                         1 1     90
91 11                                                   3             1           1           1           1     1     1 1 1 91
92 8         1             1 1 1                                             1   1                             1     1     92
93 8                   1             1                 1   1           2                       1         1                 93
94 18       1           1     1     1               2 1       1         1       2       1       1 1 1   1     1 1           94
95 10       1 1           1 1       1                         1     1         1             1 1                             95
96 7           1   1                                     1                               1           1 1         1         96
97 10   1 1                           1   1 1                                           1             1 1   1           1   97
98 10 1                     1             1   1   2                               1 1     1                       1         98
99 12       1 1 1 1                 1         1                                 1 1                           1     1     2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng