BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/09/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13   1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1                             1               00
01 12     1   1               1                                   1       1   1     1       1                 2       1 1   01
02 20   1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             1   1   1     1   1     02
03 16     1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2                             1   1 1 03
04 13 1 1   2                             1       1                       1   1     1         1     1   1       1           04
05 14   1           1     1 1                             1           1               1       2     1 1   2         1       05
06 11           1   1     2           1             1         1                             1     1     1       1           06
07 17       1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1               3             07
08 9                   1                   1     1                                       1   1 1       1             1 1   08
09 12       1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1                       1       09
10 14   1   1 1             1             1         1     1     1               1       1                 1             2 1 10
11 7             1         1             1               1                                           1 1             1     11
12 11                   1       1     1   1           1   1                           1 1         1 1                     1 12
13 7                     1           1               1 2                                                         2         13
14 6                                         1         1                       1 1                         1 1             14
15 15   1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1         2 1 1             1   1   15
16 10     2 1                     1           1     1                     1                 1 1             1               16
17 8             1           1                   1                           1       1                       2     1       17
18 11 1                 1           1   1   1 2 1 1                                         1     1                         18
19 9   1                                   1   1 1 1               2         1       1                                     19
20 8                 1             1       1           1           1             1         1               1               20
21 7     1                           1   1   1                                   1                                   2     21
22 7                             1                       1 1           1         1                                       2 22
23 9       1                   1           1   1               1     1   1                               1               1 23
24 12                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                                 1         24
25 11   1                       1                       1         1           1                   1         1     1       3 25
26 5                   1   1                                 1             1   1                                           26
27 12         1     2                           1 1       1   1   1 1           1             1                   1         27
28 10                                 1         1 1         1                   1         1     1     1     1         1     28
29 7         1 1 1           1               1                                     1           1                           29
30 16     2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1               1         30
31 13   1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1                       1   31
32 12             1         2   1         1   1             1 1       1     1                         1       1             32
33 8               1       1                           1   2         1               1                   1                 33
34 9               1                               1                   1     1   1       1                         1 2     34
35 9           1                       1         1           1           1                         1       2     1         35
36 14                 1       1 1 2           1               1             1       2   1               1         1 1       36
37 17                 1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2         1     2     1     37
38 11 1 1             1 2 1                     1           1     1           1                       1                     38
39 6           1                     1   1                                               1 1                       1       39
40 10                 1         1           1       1 1           1         1           1   1 1                             40
41 13     1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1         1       1             41
42 6                                 1           1                                     1       1               1     1     42
43 13                       2   1       1             1       1               1 1 2               1     1   1               43
44 9 1                   1   2           1                                               1 1                   1     1     44
45 14                 1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1               1 1 1             45
46 4                               1                           1               1                                   1       46
47 9           1           1     1                   1           1     1                 1       1 1                       47
48 4                                   1                           1                     1                               1 48
49 10 2 1           1     1                               1           1         1                     1               1     49
50 7   1         1                     1         1                 1           1       1                                   50
51 7     1     1   1                                   1     1             1                 1                             51
52 7       1   1     1               1                         1     1                               1                     52
53 12 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1                                           1       53
54 9           1         1                   1 1                     1     1       1     1                       1         54
55 13     1       1             1   1       1             1                         2   1           2       1       1       55
56 7   1   1                 1                                       1                       1         1       1           56
57 9     1         1   1         1 1                                       3 1                                             57
58 10         1 1                                                     1   1   1                 1 1   1     1       1       58
59 11 1                     1                                 1           1   1 1       1         1     1     1 1           59
60 9   2                         1   1                           1   1     1           1                                 1 60
61 10             1     1                     1         1       1     1         1       1         1                       1 61
62 8     1 1                     1       1 1             1                               1                             1   62
63 10   1 1               1                         1                 1         1 1 2       1                               63
64 14         1 1               1                     2       1 1     1         1           1 1   1               2         64
65 10         1         1                                                         3               1           1   1 2       65
66 12       1 1   1       1     1 2                             1                   1     1                 1 1             66
67 13 1                   1 1                 1         1         2     1 3 1                                   1           67
68 11               1               1 1             1     1                       1             1   1   1       1 1         68
69 11           1   1 1                       1   1     1   1   1     1                                 1     1             69
70 16       1 1 1             1         1           2                             1     1     1     2 1         1   1 1     70
71 17             1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 1       1       71
72 12             2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1                     1     72
73 6             1         1                               2                         1                 1                   73
74 6                                         1         1   1       1   1   1                                               74
75 6 1                           1     1                                                       1             1           1 75
76 9                       1       1                 1 1 1     1             1     1                     1                 76
77 11     1   2 1       2                       1             1 1                                         1 1               77
78 12     1           1 1   1       1   1                     1     1   1                                     1         2   78
79 10 1 1       1     1                 1 1     1                                                   2   1                   79
80 12         1                 1               1     1     1                           2 1         1 1         1 1         80
81 11     1                                                       1 1 1       1   1   1       1           2           1     81
82 16                 1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 1               1       82
83 11   1                                         1     1           1                 1   1             2 1     1 1         83
84 9 1       2         1                                                     1                           2             1 1 84
85 17 1                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       1         1 1             1   85
86 11           1     1       1   1 1         1               1   1       1                                       1     1   86
87 11               1             1                       1         1   1               1 1     1 1                 1   1   87
88 7 1         1                     1                                                         1     1         2           88
89 14           1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1         1 2                 89
90 15                             2   1     1       1   1 1               1               1   1       2     1     1     1   90
91 7 1     1                                                                                   3             1           1 91
92 8                                       2         1             1 1 1                                             1   1 92
93 13     1       1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   1           2           93
94 15 1                 1       1       1           1           1     1     1               2 1       1         1       2   94
95 11             1 1     1                         1 1           1 1       1                         1     1         1     95
96 6       1                   2                       1   1                                     1                         96
97 7                 1 1                       1 1                           1   1 1                                       97
98 11       1                           2   1 1                     1             1   1   2                               1 98
99 15 1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1                                 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng