BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/08/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13 1 1   1       1                       1       1                                       1   2             1   1     2   00
01 13           1                     1             1         1         1     2   1           1         1 1     1   1       01
02 10                       1 1                     1     1           1     1     1       1                   1     1       02
03 10                 1 1           2             1   1                             1         1                 1         1 03
04 14     1 2       1                         1     1           1   1       1     1                         1 1   2         04
05 12         1 1 1 1     1               1   1       1       1                                         1     1           1 05
06 7                               1               1       1         1               1                               1   1 06
07 6                             1   1                             1   1                                         1 1       07
08 13                                   1   1 1                 1 2   2         1           1     1 1   1                   08
09 10                             1       1     1           2 1                 1       1           1             1         09
10 15   1   1     1   1           1         2 1       1     1 1                                       1       1   1 1       10
11 7     1                     1 1                                                                   1 2               1   11
12 8           1 1     1                     1 1 1                         1   1                                           12
13 13                     1   1 1 1                     1   2       1   2     1             1             1                 13
14 9     1       2             1               1 1                       1 1                           1                   14
15 18         1     2 1             1       1 2       1   1   1   1           1   1     1                     1     1   1   15
16 13                   1       1         2   1   1     1   1         1 1                                       2 1         16
17 15   1     1             1 1   1 1         1         1 1     1     1                 1 1       1                     1   17
18 8                                         1       1           1                   1   1   1 1           1               18
19 12                         1   1 1   1                 1     1     1       1             1     1   1       1             19
20 5       1 1           1                                                     2                                           20
21 7                           1               2           1             1   1                                 1           21
22 9         1 1         1         1 1                   1               1               1   1                             22
23 11   1       1                                       1 1               1 1       1         1 1   1             1         23
24 13   1 1 1         1               1     1     1         1           1     1       1               1   1                 24
25 19 2     1             1     1 1 2           1             1 1   1       1 1   1 1       1       1         1             25
26 5       1               1             1                         1     1                                                 26
27 11     1     1   1     1 1   1                                                             1           1         1     2 27
28 11 1               1         1         1 1         1     2 1     1                               1                       28
29 16       1 1   2           1         1         1                   1       2       1               2             1 1 1   29
30 14                                                 1 2       1 2 1           1     1 1                       2 1       1 30
31 13 1 1     1                           1               1   2 1                 1 1                   1     1     1       31
32 7             1                     1     1       1   1                                     1                       1   32
33 11 2                                   1             1         2         1       1 1                   1               1 33
34 17   1     1 1           1             1           1 1     1 1     1             2   2         1   1                   1 34
35 7         1           1                   1                                 1                     1 1             1     35
36 8       1               1         1 2             1                         1 1                                         36
37 12     1           1   1             1 1       1   1 1                               1 1       1     1                   37
38 13 1                           1     1       1     2     1             1     1             1   1         1 1             38
39 12       1             1   1             1   1           1                             1   1   1   1   1           1     39
40 10   2                 1   1 1               1                     1           1           1 1                           40
41 6                 1 1           1                 1                                                         1 1         41
42 8                 1           1   1                 1           1             1           1       1                     42
43 9           1       1       1                   1                   1       1                 1 1   1                   43
44 7     2         2                                                           1                         1 1               44
45 7 1     1             1   1   1                               2                                                         45
46 7 1           2                             1                             1             1             1                 46
47 7     1         1   1                                 1                         1         1                       1     47
48 13                         1 1       1   1     3 1         1       1     1                   1 1                         48
49 10         1     1 1     1                                                     1     1                   2 1           1 49
50 12 1   1 1         1   1 1                                       1         1               1 1             1         1   50
51 10   1             1         1                                                 1         1             2     1     1   1 51
52 11             1 1                     1             1       1                           1   1   1   1         1   1     52
53 14   1               1   1       2   1                           1 1                               1   1 2   1       1   53
54 6       1                         1                           1         1         1                               1     54
55 7         1       1               1     1       1                                                           1       1   55
56 9                                     2 1       1                           1   1     1                   1   1         56
57 12             1       1   1             1         1   1 1       1                   1         1             1         1 57
58 14   1       1                     1     1             1         1     1   2       1           1 1               1 1     58
59 11                 2 1         1         1   1   1           1     1                                   1 1               59
60 11         1         1 1           1       1                       1   1                         1   1     2             60
61 11 2       1                 1                                 1     1     1           3                             1   61
62 10                   1   1                         1       1                             1       1   1 1     1 1         62
63 14 1   2     1 1                     1           1               2                   2                 1   1 1           63
64 10                             1 1           1             1                     1     1 1 1                     1 1     64
65 9       1 1                                             1             1     1     1         1   1               1       65
66 12   1         1                           1     1             1     2     1         1                         1 1   1   66
67 12         1                 1   1                         1   1     1 1 2                 1       1     1               67
68 10   1                   1 1                                                 1   1       1     1     1 1               1 68
69 6               1                 1                 1                             1                               1   1 69
70 11     1                 1       1     1             1                                       1 1       1       1 1 1     70
71 13               1     1             1         1             1                 1 1     2 1   1                       1 1 71
72 11       1                                   1   1         1                               1     1 1   1             2 1 72
73 13   2 2       1             1               1             1               1 1       1           1                   1   73
74 10                       1 1   1   1   1                     1           1               1         1   1                 74
75 12           1 1 2   1                                 1     1       1     1   1             1           1               75
76 15 1 1 1   2               1       1 1               1 1                       3       2                                 76
77 14       1 1                             1   2   1                               1   2     1                 1   2 1     77
78 7 1                                 1                                   1         2           1             1           78
79 15   1       2             1         1                               1           2 2         1       1   1 1       1     79
80 12       1   1           1   1           1 1           1                           1 2         1                 1       80
81 2                   1                                                                                       1           81
82 8                             1             1 1           1     1 1   1           1                                     82
83 12 1                   1   1         1             1   2       1     1         1       1                   1             83
84 8 1   1         1 1                                                           1                         1       2       84
85 15             1     2             1             1       1           1 1 2                 1 1 1 1       1               85
86 12     1     1                   1 1                 1 1 1   1                           1   1     1               1     86
87 5                     1             1           1                       1                                             1 87
88 11                 1   1           1     1                   1 1     2                   1               1         1     88
89 9                                         1                 2         2 1                       1                 1   1 89
90 6                         1                 1 1                                   1         1   1                       90
91 18                   1   1   1     1           1 1   2 1               1     1   1 1       1         2   1     1         91
92 10                         1           1   1   1                       1     1   1     1       1     1                   92
93 8                               1                                 1   1                 1     1   1         1       1   93
94 8               1   1   1   1                                 1 1                       1               1               94
95 15           1     1 1         1 1   1         2 1         1 1                       1       1                       1 1 95
96 8                 1           1         1         1     1         1                               1           1         96
97 8               1             1       1             1         1       1         1               1                       97
98 14           1       1   2 1                   1                 2   1       1           1       1 1           1         98
99 10           1 1                   1   1   1                       1     1             1                 1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
Ngày
/
Tháng