BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2015

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13                                   1   2             1   1     2                 2 1           1       1   1           00
01 12     1         1     2   1           1         1 1     1   1               1                                   1       01
02 15 1           1     1     1       1                   1     1                     2   2 1         1 1     1             02
03 9                           1         1                 1         1         1 1   1       1 1                           03
04 10       1   1       1     1                         1 1   2                             1       1                       04
05 8     1                                         1     1           1     1 1                             1           1   05
06 10   1         1               1                               1   1     2           1             1         1           06
07 12           1   1                                         1 1       1                         2   1       1 1         2 07
08 13       1 2   2         1           1     1 1   1                     1                   1     1                       08
09 13   2 1                 1       1           1             1                       1     2           1 1         1       09
10 11   1 1                                       1       1   1 1             1             1         1     1     1         10
11 7                                             1 2               1         1             1               1               11
12 8                   1   1                                             1       1     1   1           1   1               12
13 13   2       1   2     1             1             1                     1           1               1 2                 13
14 5                 1 1                           1                                           1         1                 14
15 12 1   1   1           1   1     1                     1     1   1       1   1                 1                         15
16 9   1         1 1                                       2 1                     1           1     1                     16
17 9 1     1     1                 1 1       1                     1           1                   1                       17
18 14         1                   1   1   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1                       18
19 14 1     1     1       1             1     1   1       1                                   1   1 1 1               2     19
20 7                       2                                           1             1       1           1           1     20
21 7   1             1   1                                 1                           1   1   1                           21
22 8 1               1               1   1                                         1                       1 1           1 22
23 13 1               1 1       1         1 1   1             1                   1           1   1               1     1   23
24 15   1           1     1       1               1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1 24
25 13     1 1   1       1 1   1 1       1       1         1                       1                       1         1       25
26 5           1     1                                                   1   1                                 1           26
27 11                                     1           1         1     2                           1 1       1   1   1 1     27
28 9   2 1     1                               1                                       1         1 1         1             28
29 11             1       2       1               2             1 1 1           1               1                           29
30 19       1 2 1           1     1 1                       2 1       1             1         1         1   1     1 2     1 30
31 18 1   2 1                 1 1                   1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1     31
32 11 1                                     1                       1         2   1         1   1             1 1       1   32
33 12         2         1       1 1                   1               1       1                           1   2         1   33
34 12     1 1     1             2   2         1   1                   1                               1                   1 34
35 7                       1                     1 1             1                       1         1           1           35
36 9                       1 1                                         1       1 1 2           1               1           36
37 14                               1 1       1     1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1         37
38 14   1             1     1             1   1         1 1             1 2 1                     1           1     1       38
39 9   1                             1   1   1   1   1           1                     1   1                               39
40 10             1           1           1 1                           1         1           1       1 1           1       40
41 8                                                       1 1             1     1           1     1       1   1           41
42 6           1             1           1       1                                     1           1                       42
43 11               1       1                 1 1   1                         2   1       1             1       1           43
44 7                       1                         1 1                   1   2           1                               44
45 11         2                                                         1     1 2       1     1   1                   1   1 45
46 5                     1             1             1                               1                           1         46
47 9 1                         1         1                       1           1     1                   1           1     1 47
48 7     1       1     1                   1 1                                           1                           1     48
49 9                         1     1                   2 1           1     1                               1           1   49
50 9           1         1               1 1             1         1                     1         1                 1     50
51 9                         1         1             2     1     1   1                                   1     1           51
52 11       1                           1   1   1   1         1   1     1               1                         1     1   52
53 15           1 1                               1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1 53
54 8         1         1         1                               1         1                   1 1                     1   54
55 6                                                       1       1             1   1       1             1               55
56 7                       1   1     1                   1   1                 1                                       1   56
57 10 1 1       1                   1         1             1         1   1         1 1                                     57
58 11 1         1     1   2       1           1 1               1 1                                                     1   58
59 6       1     1                                   1 1                     1                                 1           59
60 10             1   1                         1   1     2                         1   1                           1   1   60
61 12         1     1     1           3                             1     1                     1         1       1     1   61
62 11     1                             1       1   1 1     1 1                     1       1 1             1               62
63 10           2                   2                 1   1 1               1                         1                 1   63
64 13     1                     1     1 1 1                     1 1               1                     2       1 1     1   64
65 8   1             1     1     1         1   1               1         1                                                 65
66 13         1     2     1         1                         1 1   1       1     1 2                             1         66
67 16     1   1     1 1 2                 1       1     1                   1 1                 1         1         2     1 67
68 11                       1   1       1     1     1 1               1               1 1             1     1               68
69 10                             1                               1   1 1                       1   1     1   1   1     1   69
70 10                                       1 1       1       1 1 1             1         1           2                     70
71 14       1                 1 1     2 1   1                       1 1         1                     1         1   2       71
72 12     1                               1     1 1   1             2 1     1                   1           1             1 72
73 9     1               1 1       1           1                   1         1                               2             73
74 10       1           1               1         1   1                                         1         1   1       1   1 74
75 9 1     1       1     1   1             1           1                           1     1                                 75
76 12 1                       3       2                                       1       1                 1 1 1     1         76
77 13                           1   2     1                 1   2 1       2                       1             1 1         77
78 13                   1         2           1             1           1 1   1       1   1                     1     1   1 78
79 14               1           2 2         1       1   1 1       1     1                 1 1     1                         79
80 10 1                           1 2         1                 1                 1               1     1     1             80
81 4                                                       1                                                       1 1 1   81
82 16     1     1 1   1           1                                     1   1         1     1     1     1         1   1 1 2 82
83 10 2       1     1         1       1                   1                                         1     1           1     83
84 5                         1                         1       2         1                                                 84
85 20   1           1 1 2                 1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1     2 1         1 85
86 14 1 1   1                           1   1     1               1     1       1   1 1         1               1   1       86
87 6                   1                                             1             1                       1         1   1 87
88 8       1 1     2                   1               1         1                     1                                   88
89 14       2         2 1                       1                 1   1 1     1   1                 1 1           1         89
90 10                             1         1   1                                   2   1     1       1   1 1               90
91 10 1               1     1   1 1       1         2   1     1                                                             91
92 12                 1     1   1     1       1     1                                         2         1             1 1 1 92
93 13             1   1                 1     1   1         1       1       1   1       1 1   1                   1         93
94 10         1 1                       1               1                 1       1       1           1           1     1   94
95 11     1 1                       1       1                       1 1     1                         1 1           1 1     95
96 8   1         1                               1           1                   2                       1   1             96
97 8         1       1         1               1                       1 1                       1 1                       97
98 13           2   1       1           1       1 1           1                           2   1 1                     1     98
99 14             1     1             1                 1         1     2 1         1     1           1 1 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
Ngày
/
Tháng