BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/10/2014

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15 1   2             1   1     2                 2 1           1       1   1           1   1                             00
01 11   1         1 1     1   1               1                                   1       1   1     1       1               01
02 17                   1     1                     2   2 1         1 1     1             2       1 1 1             1   1   02
03 14   1                 1         1         1 1   1       1 1                             1 1 1   1 2                     03
04 12                 1 1   2                             1       1                       1   1     1         1     1   1   04
05 14             1     1           1     1 1                             1           1               1       2     1 1   2 05
06 10                           1   1     2           1             1         1                             1     1     1   06
07 14                       1 1       1                         2   1       1 1         2 1     1           1 1             07
08 11 1     1 1   1                     1                   1     1                                       1   1 1       1   08
09 12         1             1                       1     2           1 1         1                 1   1 1 1               09
10 12           1       1   1 1             1             1         1     1     1               1       1                 1 10
11 9           1 2               1         1             1               1                                           1 1   11
12 10                                   1       1     1   1           1   1                           1 1         1 1       12
13 7 1             1                     1           1               1 2                                                   13
14 5             1                                           1         1                       1 1                         14
15 13                   1     1   1       1   1                 1                                 1 1   1         2 1 1     15
16 9                     2 1                     1           1     1                     1                 1 1             16
17 6       1                     1           1                   1                           1       1                     17
18 13   1 1           1                 1           1   1   1 2 1 1                                         1     1         18
19 12 1     1   1       1                                   1   1 1 1               2         1       1                     19
20 7                                 1             1       1           1           1             1         1               20
21 5                     1                           1   1   1                                   1                         21
22 6   1                                         1                       1 1           1         1                         22
23 11   1 1   1             1                   1           1   1               1     1   1                               1 23
24 13           1   1                     1   1 1     1 1 1   1                 1       1   1   1                           24
25 8 1       1         1                       1                       1         1           1                   1         25
26 5                                   1   1                                 1             1   1                           26
27 13   1           1         1     2                           1 1       1   1   1 1           1             1             27
28 9         1                                       1         1 1         1                   1         1     1     1     28
29 9           2             1 1 1           1               1                                     1           1           29
30 15                     2 1       1             1         1         1   1     1 2     1                   1   1 1         30
31 13             1     1     1       1     1           1 1     1       1   1   1   1                           1           31
32 12     1                       1         2   1         1   1             1 1       1     1                         1     32
33 9               1               1       1                           1   2         1               1                   1 33
34 8       1   1                   1                               1                   1     1   1       1                 34
35 8           1 1             1                       1         1           1           1                         1       35
36 12                                 1       1 1 2           1               1             1       2   1               1   36
37 16       1     1                   1       2     1 1     1     1   1     1   1           1                   2         1 37
38 13   1   1         1 1             1 2 1                     1           1     1           1                       1     38
39 9   1   1   1   1           1                     1   1                                               1 1               39
40 12   1 1                           1         1           1       1 1           1         1           1   1 1             40
41 12                     1 1             1     1           1     1       1   1           1         1       1         1     41
42 6   1       1                                     1           1                                     1       1           42
43 15       1 1   1                         2   1       1             1       1               1 1 2               1     1   43
44 8               1 1                   1   2           1                                               1 1               44
45 12                                 1     1 2       1     1   1                   1   1       1         1               1 45
46 5 1             1                               1                           1               1                           46
47 10   1                       1           1     1                   1           1     1                 1       1 1       47
48 5     1 1                                           1                           1                     1                 48
49 9                 2 1           1     1                               1           1         1                     1     49
50 9   1 1             1         1                     1         1                 1           1       1                   50
51 10 1             2     1     1   1                                   1     1             1                 1             51
52 11 1   1   1   1         1   1     1               1                         1     1                               1     52
53 13           1   1 2   1       1                 1 1   2                       1 1   1                                   53
54 8                           1         1                   1 1                     1     1       1     1                 54
55 11                     1       1             1   1       1             1                         2   1           2       55
56 6                   1   1                 1                                       1                       1         1   56
57 10       1             1         1   1         1 1                                       3 1                             57
58 10       1 1               1 1                                                     1   1   1                 1 1   1     58
59 10               1 1                     1                                 1           1   1 1       1         1     1   59
60 10         1   1     2                         1   1                           1   1     1           1                   60
61 9                             1     1                     1         1       1     1         1       1         1         61
62 11 1       1   1 1     1 1                     1       1 1             1                               1                 62
63 11               1   1 1               1                         1                 1         1 1 2       1               63
64 14 1 1                     1 1               1                     2       1 1     1         1           1 1   1         64
65 8     1   1               1         1                                                         3               1         65
66 10                       1 1   1       1     1 2                             1                   1     1                 66
67 14   1       1     1                   1 1                 1         1         2     1 3 1                               67
68 13 1     1     1 1               1               1 1             1     1                       1             1   1   1   68
69 10                           1   1 1                       1   1     1   1   1     1                                 1   69
70 16     1 1       1       1 1 1             1         1           2                             1     1     1     2 1     70
71 17 1   1                       1 1         1                     1         1   2             1     1 1   1       1 1 1 1 71
72 15   1     1 1   1             2 1     1                   1           1             1 1           1     1   1           72
73 7         1                   1         1                               2                         1                 1   73
74 9 1         1   1                                         1         1   1       1   1   1                               74
75 5     1           1                           1     1                                                       1           75
76 9                                       1       1                 1 1 1     1             1     1                     1 76
77 11   1                 1   2 1       2                       1             1 1                                         1 77
78 10       1             1           1 1   1       1   1                     1     1   1                                   78
79 12     1       1   1 1       1     1                 1 1     1                                                   2   1   79
80 11       1                 1                 1               1     1     1                           2 1         1 1     80
81 10                     1                                                       1 1 1       1   1   1       1           2 81
82 15                                 1   1         1     1     1     1         1   1 1 2                     1   2 1       82
83 9                   1                                         1     1           1                 1   1             2 1 83
84 7                 1       2         1                                                     1                           2 84
85 20   1 1 1 1       1                 2         1             1 1   1     2 1         1             2       1         1 1 85
86 12 1   1     1               1     1       1   1 1         1               1   1       1                                 86
87 9                               1             1                       1         1   1               1 1     1 1         87
88 6 1               1         1                     1                                                         1     1     88
89 15         1                 1   1 1     1   1                 1 1           1                     1 1     1         1 2 89
90 14     1   1                                   2   1     1       1   1 1               1               1   1       2     90
91 8   1         2   1     1                                                                                   3           91
92 8       1     1                                         2         1             1 1 1                                   92
93 14 1     1   1         1       1       1   1       1 1   1                   1             1                 1   1       93
94 13 1               1                 1       1       1           1           1     1     1               2 1       1     94
95 10     1                       1 1     1                         1 1           1 1       1                         1     95
96 7           1           1                   2                       1   1                                     1         96
97 8         1                       1 1                       1 1                           1   1 1                       97
98 13 1       1 1           1                           2   1 1                     1             1   1   2                 98
99 13                 1         1     2 1         1     1           1 1 1 1                 1         1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng